DGA ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.ร. เข้าตรวจประเมินผลงาน รอบการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site visit)


20 June 2566
251
DGA ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.ร. เข้าตรวจประเมินผลงาน รอบการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site visit)
DGA ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.ร. เข้าตรวจประเมินผลงาน รอบการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site visit)
DGA ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.ร. เข้าตรวจประเมินผลงาน รอบการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site visit)
DGA ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.ร. เข้าตรวจประเมินผลงาน รอบการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site visit)
DGA ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.ร. เข้าตรวจประเมินผลงาน รอบการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site visit)
DGA ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.ร. เข้าตรวจประเมินผลงาน รอบการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site visit)
DGA ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.ร. เข้าตรวจประเมินผลงาน รอบการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site visit)
DGA ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.ร. เข้าตรวจประเมินผลงาน รอบการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site visit)
DGA ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.ร. เข้าตรวจประเมินผลงาน รอบการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site visit)

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ DGA นางไอรดา เหลืองวิไล นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ นายณัฐวัชร์ วรนพกุล และ ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร DGA ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.ร. เข้าตรวจประเมินผลงาน รอบการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site visit) โดยสาขารางวัลที่ DGA ผ่านเข้ารอบ มี 2 รางวัล คือ 1) สาขารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) และ 2) สาขาบริการภาครัฐ ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเว็บไซต์ data.go.th เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงาน DGA