สถาบัน TDGA โดย DGA เร่งอบรม DPO หน่วยงานภาครัฐรู้ลึก PDPA เปิดหลักสูตร GDPO รุ่น 2 และเตรียมความพร้อมขอรับรองมาตรฐานอาชีพเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ ระดับ 7 ต่อไป


26 May 2566
345

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เดินหน้าจัดการฝึกอบรม ‘หลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่นที่ 2 (Government Data Protection Officer: GDPO#2)’ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม และ ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาเป็นวิทยากรบรรยายกฎหมายต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่ ผู้เข้าอบรมรุ่น GDPO รุ่น 2 โดยมีการอบรมระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2566 จำนวน 50 ท่าน โดยมี นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการ DGA เข้าร่วมงานพิธีด้วย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการ DGA ได้กล่าวแสดงความยินดีที่หน่วยงานรัฐให้ความสนใจและให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของข้อมูล ซึ่งปัจจุบันคนไทยอยู่ในยุคที่ข้อมูลมีค่ามหาศาลดังที่เห็นจากบริษัทใหญ่ๆ จะต้องการขอข้อมูลลูกค้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเสนอสินค้าที่ถูกใจในอนาคต ซึ่งเป็นกลุยทธ์ในการก้าวนำคู่แข่งทางการตลาด กับอีกกลุ่มหนึ่งสร้างปัญหาให้กับคนไทยเป็นอย่างมากคือ กลุ่มมิจฉาชีพ ที่มักนำข้อมูลส่วนบุคคลเราไปแสวงหาประโยชน์มิชอบและล่อลวงให้เสียทรัพย์เป็นจำนวนมาก จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ รวมทั้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงเกิดความร่วมมือของ 3 หน่วยงานคือ DGA สคส. และ สคช. ในการร่วมกันสร้างเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้บริหารที่ดูแลด้านสารสนเทศ และผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ให้มีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวปฏิบัติมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักการสากล รวมทั้งมีทักษะที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และที่สำคัญคือ สามารถนำความรู้และผลจากการฝึกปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบและขอรับรองมาตรฐานอาชีพเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ ระดับ 7 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างหารือแนวทางระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรการพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐด้านเทคโนโลยีหลักสูตรอื่นๆ สามารถอัปเดตข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ tdga.dga.or.th