DGA ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กระทรวงสาธารณสุข เข้าศึกษาดูงานระบบสารบรรณ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์


23 May 2566
226

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กระทรวงสาธารณสุข เข้าศึกษาดูงานระบบสารบรรณ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในด้านการดำเนินงานระบบปัจจุบันและแนวทางการจัดการระบบงานสารบรรณในอนาคต นำโดย นพ.ภัทรวินท์ อัตตะสาระ ผอ.สำนักดิจิทัลการแพทย์ กรมการแพทย์ นางเอ็นดู วิเรปะนะ เลขานุการกรมสุขภาพจิต และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สป.กระทรวงสาธารณสูข กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 30 ท่าน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงาน DGA