DGA จัดงานประชุมชี้แจงแนวทางการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล และแนวทางการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566


22 May 2566
365

DGA จัดงานประชุมชี้แจงแนวทางการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล และแนวทางการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยได้ชี้แจงให้หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ ได้แก่ หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า และคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee: PCIO) ให้รับทราบถึงหลักเกณฑ์การมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล (DG Awards 2023) และแนวทางการตอบแบบสำรวจฯ เพื่อ DGA จะได้นำข้อมูลจากการสำรวจอันเป็นประโยชน์นี้ มากำหนดนโยบายเพื่อยกระดับและขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับประเทศ และจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลเพื่อให้เกียรติและเชิดชูหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนายกระดับองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงฯ คลิก https://bit.ly/448Lbk8

และลิงก์สำหรับตอบแบบสำรวจฯ ในระบบแบบสำรวจออนไลน์ และดาวน์โหลดข้อมูลที่จะอำนวยความสะดวกในการตอบแบบสำรวจ คลิก https://bit.ly/3pkVPEp

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line@: @dgsurvey2023 หรือ email: dgsurvey2023@dga.or.th