คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เดินหน้าเต็มกำลัง สั่งการเชื่อมโยงข้อมูลหลักประชาชน ลดใช้สำเนากระดาษ ให้หน่วยงานรัฐนำไปใช้ได้ทันที ลดความซ้ำซ้อนในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อม ไฟเขียว e-Audit รับรองให้ทาง สตง. ตรวจสอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตอกย้ำ การเป็นรัฐบาลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้


23 May 2566
814

นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ทำเนียบรัฐบาล  โดยมี นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่ปรึกษาคณะฯ และ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในฐานะกรรมการและเลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้แทนจาก 13 หน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมประชุม โดยมีมติเห็นชอบ “ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง [Government Data Exchange (GDX)]”  “รายชื่อ 21 ชุดข้อมูลหลัก (Master Data) ” แนวปฏิบัติในการตรวจสอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Audit)” “แนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรม การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล (TGIX Linkage)” “กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ฉบับปรับปรุง” และ “การขึ้นทะเบียนมาตรฐานข้อมูลด้านน้ำ

ในการประชุม คณะกรรมการมีมติรับรองให้ หน่วยงานรัฐใช้แนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลของรัฐบาลดิจิทัลของไทย (Federated Data Exchange) เพื่อเป็น ecosystem หรือระบบนิเวศน์ของการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchanges) สำหรับผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการข้อมูลสามารถเชื่อมโยงและทำงานร่วมกันได้ โดยมอบหมายให้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ทำหน้าที่ “ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (GDX)” เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้การสนับสนุนหน่วยงานผู้ใช้ข้อมูล และกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการทำงานร่วมกันแบบ whole-of-government เพื่อขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐให้เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลดความซ้ำซ้อนด้วยการขอข้อมูลจากประชาชนเพียงครั้งเดียว (Once Only Principle)

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กรรมการและเลขานุการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในที่ประชุมได้นำเสนอ “แนวทางการขึ้นทะเบียนมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล” และ “ข้อเสนอแนะแนวมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง” “ร่างมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล หรือ มรด. ว่าด้วย กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ฉบับปรับปรุง : แนวปฏิบัติ (มรด. X : 2566) “ และให้นำมาตรฐานการของหน่วยงานต่าง ๆ มาขึ้นทะเบียน ประกาศให้ใช้ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง เช่น “มาตรฐานข้อมูลด้านน้ำ (Thaiwater.standard)” อาทิ ข้อมูล น้ำฝน น้ำท่า และแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อการแลกเปลี่ยน ของ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) สสน. ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบแนวทาง และมาตรฐานทั้งสองฉบับ และให้เตรียมลงประกาศราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ที่ประชุมยังได้พิจารณารายชื่อ 21 ชุดข้อมูลลัก (Master Data) จาก 13 หน่วยงาน โดยคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้เห็นชอบให้ออกประกาศรายชื่อชุดข้อมูลหลัก และวางระเบียบในการดำเนินการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อสนับสนุนงานบริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการจ้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูลและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน โดยยึดหลักการ การขอข้อมูลจากประชาชนเพียงครั้งเดียว

นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวว่า คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) DGA ร่วมกันเดินหน้า การผลักดันให้หน่วยงานรัฐจัดทำชุดข้อมูลหลัก (Master Data) ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันโดยไม่จำเป็นต้องจัดทำข้อมูลขึ้นใหม่ และให้ความสำคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

อีกทั้งในที่ประชุมได้พิจารณา “กรอบแนวปฏิบัติในการตรวจสอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Audit)” ของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อปลดล็อคการตรวจสอบในรูปแบบเดิม ให้รองรับระบบดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐที่มีความพร้อม โดยให้ผู้ตรวจ และหน่วยรับตรวจ ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เป็นการลดข้อจำกัดในการตรวจสอบเอกสารรูปแบบกระดาษ ลดภาระงาน และสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีความมุ่งมั่นพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการเป็นรัฐบาลที่โปร่งใส และ สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว