DGA โดย สถาบัน TDGA จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพ ในการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงชุมชน ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ


5 July 2565
42

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพในการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงชุมชน ภายใต้โครงการ Tech for Gov Gen 1 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ WOOF PACK BUILDING

โดยมีผู้บริหารจากเฟซบุ๊ก(Facebook) นำโดยคุณ Michael Bak ให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยายในหัวข้อการใช้เครื่องมือของเฟซบุ๊กเพื่อการทำงานในสังคมยุคดิจิทัล เพื่อสร้างศักยภาพให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเป็นผู้นำชุมชนดิจิทัลและเผยแพร่ความรู้การใช้เครื่องมือดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ