มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย หรือ สวน. จัดอบรมฟีเจอร์ล่าสุดของ แพลตฟอร์ม “เติมเต็ม” เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในครอบครัวเปราะบาง


19 May 2566
246

DGA ร่วมกับ กทม. สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย หรือ สวน. จัดอบรมฟีเจอร์ล่าสุดของ แพลตฟอร์ม “เติมเต็ม” เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในครอบครัวเปราะบาง ให้กับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ และ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ของชุมชนโซน 10 ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า-ลาดกระบัง โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นพ.วิพุธ พูลเจริญ เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย ตัวแทนฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตลาดกระบัง และประธานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนโซน 7 เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อสังเกต พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก นายณัฐวัชร์ วรนพคุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้กล่าวเปิดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความตั้งใจของทีมงานฯ ตลอดจนประสบการณ์จากโครงการอื่น ๆ ที่ DGA ได้มีส่วนร่วม เพื่อให้ “เติมเต็ม” เป็น “ต้นแบบ” ที่มีความพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานจริงในพื้นที่ชุมชนโซน 10 และชุมชนโซน 7 รวมถึงโอกาสไปยังพื้นที่ชุมชนอื่น ๆ ของเขตลาดกระบังและรวมถึงเขตอื่น ๆ ของ กทม. ด้วย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและขยายขอบเขตของการออกแบบแพลตฟอร์มเพิ่มเติมร่วมกันในระยะต่อไป

วันนี้แพลตฟอร์ม “เติมเต็ม” พร้อมแล้วที่จะมาช่วย Tracking Case ค้นหาและติดตามเด็กเปราะบางในพื้นที่ต่างๆ และรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มองเห็นและสามารถเข้ามาให้ช่วยเหลือสำหรับกลุ่มเด็กดังกล่าวที่ยังขาดโอกาสและไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ซึ่งระบบนี้จะสามารถช่วยในการรวบรวมข้อมูลเพื่อ Matching ระหว่าง เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ (Demand) กับ เจ้าหน้าที่รัฐและสวัสดิการ (Supply) แบ่งปันข้อมูลเพื่อการสื่อสารและสร้างการเรียรู้ พร้อมทั้งการวางเป้าหมายและแผนงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกันทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ จึงถือเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเชิงรุกที่จะป้องกันและคุ้มครองเด็ก รวมถึงครอบครัวที่เปราะบางก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤติได้ “เติมเต็ม” เป็นระบบที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กทม., สสส., สวน., กระทรวง พม. และ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลดังกล่าว