สถาบัน TDGA โดย DGA ผลักดันต่อเนื่อง เปิดอบรมหลักสูตร DTP รุ่นที่ 4 ตอบโจทย์ผู้บริหารภาครัฐทุกระดับ อัปสกิลเพิ่มแต้มต่อการทำงานในยุคดิจิทัล


12 May 2566
213

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เดินหน้าจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 4 (Digital Transformation Program: DTP#4) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวคิดใหม่สู่การก้าวเป็นรัฐบาลดิจิทัล” โดยมี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล กล่าวรายงานความเป็นมาของหลักสูตร พร้อมปฐมนิเทศและชี้แจงหลักสูตรรวมถึงแนวทางในการออกแบบกระบวนงานที่สอดคล้องกับโครงการ Digital Transformation และได้รับเกียรติจาก คุณเด่นชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ผ่านมา (DTP รุ่นที่ 3) ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ที่เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 ท่าน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ DGA กล่าวถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2566 – 2570 ว่า การพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นพลังสำคัญในการเดินหน้าประเทศเป็นภารกิจที่ทุกคนในหน่วยงานรัฐต้องตระหนักรู้ร่วมกัน ทั้งในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาโดยเริ่มจากผู้นำองค์กรต้องมีวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับเปลี่ยนภารกิจของหน่วยงาน ให้สามารถบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว ต่อมา ผู้บริหารระดับกลาง มีหน้าที่นำนโยบายไปถ่ายทอดต่อ และบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดขึ้นเป็นผลในการปฏิบัติขององค์กรให้ได้ และผู้บริหารระดับต้น โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในฝ่าย IT หรือ ฝ่ายนโยบายและแผนขององค์กร ก็เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กรให้ได้ผลซึ่งจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายคือ บุคลากรในภาคส่วนต่างๆ ภายในองค์กรซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีก็จำเป็นต้องมีความรู้เท่าทันดิจิทัลเช่นกัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการจากหน่วยงานรัฐได้รับการอำนวยความสะดวกและประโยชน์สูงสุดนั่นเอง

รองฯ ไอรดา กล่าวว่า สำหรับหลักสูตร DTP#4 นี้มีระยะเวลาในการจัดอบรมประมาณ 5 เดือน สัปดาห์ละ 1 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม ถึงวันที่ 6 กันยายน 2566 ซึ่งรวมกิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศแล้ว สำหรับด้านความเข้มข้นของเนื้อหาหลักสูตรในแต่ละปีสถาบัน TDGA ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ให้ทันสมัย เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ด้วย สำหรับปีนี้ จะมีการผสมผสานการเรียนรู้ในด้านเนื้อหาวิชาการและมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างเข้มข้น รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ตรงในการ Digital Transformation จากทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้น ผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ จะได้รับทั้งความรู้เชิงทฤษฎี การลงมือฝึกปฏิบัติ และการสร้างประสบการณ์ร่วมกันจากกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตร ซึ่งจะช่วยบ่มเพาะให้ผู้บริหาร ได้เป็นต้นแบบของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และนำพาองค์กรสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างแท้จริง