สถาบัน TDGA โดย DGA ผนึกกำลังร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หนุน ‘โครงการสนับสนุนการเรียนรู้และยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล’ เร่งสปีดอัปสกิลดิจิทัลบุคลากรภาครัฐทั่วประเทศ


11 May 2566
82

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ‘โครงการสนับสนุนการเรียนรู้และยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล’ กับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI) สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อผนึกกำลังในการส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรภาครัฐ ตลอดจนบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ ให้มีความพร้อมทางด้านดิจิทัล สามารถเป็นกำลังหลักในการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่ดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้กล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้และที่มาโครงการในหัวข้อ ‘ส่งเสริม ผลักดันองค์กรภาครัฐเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล’ และ คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวในหัวข้อ “ยกระดับผลิตภาพอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กรุงเทพฯ

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ DGA กล่าวว่า สถาบัน TDGA ภายใต้การดำเนินงานของ DGA ได้มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องซึ่งมียอดสะสมผู้ผ่านการอบรมระหว่างปี 2557-2565 จำนวน 1,064,879 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565) ปัจจุบัน สถาบัน TDGA มีหลักสูตรด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับ  ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ซึ่งนอกจากหลักสูตรประจำของสถาบัน TDGA แล้ว ยังมีการพัฒนาหลักสูตรกลางด้านดิจิทัลร่วมกับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายอีกจำนวน 24 หลักสูตร โดยเนื้อหาของหลักสูตรสอดคล้องตามมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รวมถึงแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ความร่วมมือกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI) ในครั้งนี้นอกจากแบ่งปันองค์ความรู้ และหลักสูตรที่ต่างมีร่วมกัน ในการขยายผลกลุ่มผู้เรียนแล้ว ยังครอบคลุมถึงการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ให้ทันสมัย ตอบโจทย์สถานการณ์ และการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตต่อไปด้วย

สำหรับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติซึ่งได้มาร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือของ สถาบัน TDGA ก็จะสามารถนำหลักสูตรกลางไปจัดฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึงนำหลักสูตรไปพัฒนาต่อยอด เพื่อขยายผลการจัดฝึกอบรมไปสู่ภาคส่วนอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตามความเหมาะสม และนอกจากภารกิจในการจัดทำหลักสูตรและจัดฝึกอบรมแล้ว สถาบัน TDGA ยังมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้านดิจิทัล หรือที่เรียกว่า Digital Government Learning Portal ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้แบบ e-Learning ที่อำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ปัจจุบันแพลตฟอร์มนี้ มีหลักสูตรด้านดิจิทัลที่ให้บริการแบบออนไลน์จำนวน 32 บทเรียน โดยหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือก็สามารถใช้ประโยชน์จากศูนย์กลางการเรียนรู้นี้เพื่อการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลให้แก่กลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานได้เช่นกัน ดังนั้นความร่วมมือครั้งสำคัญในครั้งนี้ DGA มั่นใจว่าจะเป็นการเปิดประตูโลกแห่งการเรียนรู้ให้กว้างขึ้นอีกเพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัลบุคลากรภาครัฐทั่วประเทศ

ด้าน คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากความตั้งใจและวิสัยทัศน์อันแน่วแน่ของทั้งสองหน่วยงานในการผนึกกำลังกันเพื่อพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน พร้อมด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพื่อยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรภาครัฐ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่า ภายในระยะเวลา 2 ปีต่อจากนี้ จะสามารถผลักดันทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคนิคต่าง ๆ ที่สำคัญ ไปสู่หน่วยงานและบุคลากรให้สามารถรับมือกับทุกความท้าทายจากการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล นำไปสู่การสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป