DGA ร่วมบรรยายพิเศษในงาน SMEONE Growing Together ขับเคลื่อน SME ก้าวไกลทันโลก


8 May 2566
106
นาย ณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน SMEONE Growing Together ขับเคลื่อน SME ก้าวไกลทันโลก จัดโดย สสว. ซึ่งรองผู้อำนวยการ DGA ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘ยกระดับงานบริการประชาชนให้สะดวก โปร่งใสทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน ด้วย พ.ร.บ. การปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565’
.
ซึ่งการบรรยายดังกล่าว ได้มีการชี้ให้เห็นถึงบริการของหน่วยงานรัฐ ที่ได้มีการพัฒนาและยกระดับไปมาก สามารถให้บริการผ่านระบบดิจิทัล ลดขั้นตอน ยุ่ง ยาก เยอะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชน และ SME ในการขอใบอนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ผ่าน bizportal.go.th รวมถึงแนะนำช่องทาง และเชิญชวนผู้ประกอบการขนาดย่อม เข้ามาลงทะเบียน SME ONEID เพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
 
ทั้งนี้ ยังชี้ให้ถึงประโยชน์และความสำคัญของการปฎิบัติงาน ที่ประชาชนจะได้รับภายใต้ พ.ร.บ. การปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565