DGA เข้าร่วมอบรมและสัมมนาทางวิชาการ หลักสูตร “การพัฒนาการบริหารงานและการให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัลและประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566”


21 April 2566
265