DGA เชิญหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ เข้าหารือแนวทางดำเนินการร่วมกันในหัวข้อ “การประสานความร่วมมือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ แนวทางการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ แนวทางการสื่อสาร รับมือ และแจ้งเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”


21 April 2566
520

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เชิญหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ภายใต้การกำกับของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยมี คุณณรัณภัช แสงทอง ผู้อำนวยการส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ต.อ. เนติ ขันบุญ ผู้กำกับการฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าหารือแนวทางดำเนินการร่วมกันในหัวข้อ “การประสานความร่วมมือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ แนวทางการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ แนวทางการสื่อสาร รับมือ และแจ้งเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์” ซึ่งในการนี้ นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ DGA ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ DGA นายปณิธาน เขินอำนวย ผอ.ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผอ.ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ และ เจ้าหน้าที่ DGA เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วย ในวันที่ 21 เมษายน 2566 ณ สำนักงาน DGA