DGA ร่วมประชุมหารือพร้อมให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการดำเนินการให้บริการประชาชน ‘การพัฒนาศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)’


10 April 2566
619
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมประชุมหารือพร้อมให้การต้อนรับ พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ รองประธานฯ นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร ที่ปรึกษาฯ และคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา พร้อมด้วย นายธนิต ภูมิถาวร ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายณรงค์วิทย์ พบพาน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย และนายปวเรศ รัฐขจร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ในการเข้าติดตามความคืบหน้าการดำเนินการให้บริการประชาชน เรื่อง การพัฒนาศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมี นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการ DGA และ ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ DGA เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566
.
สืบเนื่องจาก คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนในระดับพื้นที่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการพัฒนาศูนย์บริการแบบเบ็ดสร็จ (OSS) ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จึงได้มีการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือ ‘การให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนระดับพื้นที่’ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามกับ 7 หน่วยงานรัฐ เพื่อสนับสนุนการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางต่างๆ และศูนย์กลางแลกเปลี่ยนบริการหน่วยงานของรัฐเชื่อมต่อกัน เพื่อร่วมกันเดินหน้าพัฒนาให้ประเทศทันสมัย ชีวิตคนไทยก็ง่ายขึ้น