DGA เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565


10 April 2566
313
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 โดยมี นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ร.ต.ท.หญิง ศรัณย์กร เลิศโอภาส ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง กรมบัญชีกลาง นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร ผอ.กองพัฒนากฎหมาย สคก. นางสาวขนิษฐ์ ผาทอง ที่ปรึกษา สพธอ. นางสาวนิชา สาทรกิจ ผอ.กองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล สำนักงาน ก.พ.ร. และนางสาวปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย ผอ.กองนวัตกรรม สำนักงาน ป.ย.ป. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
ทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือ ในหัวข้อแนวทางการเบิกจ่าย การใช้จ่ายเงิน การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ภาครัฐ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ ส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นไปตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ หากหน่วยงานใดมีกฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรคก็ต้องเร่งแก้ไขปรับปรุง ซึ่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้เน้นย้ำว่า สตง. ได้เตรียมความพร้อมแนวทางการตรวจเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไว้ให้กับทุกหน่วยงานรัฐแล้ว เพื่อลดภาระการจัดเก็บเอกสารกระดาษ และคาดว่าการใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเงิน การจ่ายเงินภาครัฐอย่างก้าวกระโดด ด้านผู้แทนกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า จะเร่งทำหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเรื่อง การเบิกจ่าย การใช้จ่ายเงิน การทำธุรกรรมทางการเงิน ตลอดจนการเก็บหลักฐานทางการเงิน ที่สามารถทำได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้หน่วยงานรัฐ สามารถยึดเป็นแนวทางทำงานได้ต่อไป
 
ด้าน ดร.สุพจน์ กล่าวว่า DGA เป็น 1 ใน 4 หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตาม พ.ร.บ. ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ในการจัดทำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำแนวปฏิบัติเรื่องเอกสารเบิกจ่าย หลักฐานอื่นๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเป็นเอกสารหลักในการตรวจสอบ โดยหน่วยงานรัฐสามารถกำหนดเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมได้หากมีความจำเป็น เพื่อสร้างความมั่นใจตามแนวทางที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลางกำหนดขึ้น DGA ยินดีสนับสนุนหน่วยงานรัฐดำเนินการตามแนวทางของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อนำประเทศให้ทันสมัย และก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ