ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ DGA เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ‘PDPA & Open Data กับศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์’ จัดโดย สำนักงานศาลปกครอง


20 March 2566
195
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ‘PDPA & Open Data กับศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์’ ในโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารและตุลาการศาลปกครอง จัดโดย สำนักงานศาลปกครอง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA) แนวทางและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data) ให้แก่ ผู้บริหารศาลปกครอง ผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง และตุลาการศาลปกครอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 มีนาคม 2566
 
โดยเล่าให้ฟังถึงสาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ทั้งในด้านสิทธิของเจ้าของข้อมูล หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมาย พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงหน่วยงานที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานนั้นต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย การป้องกันไม่ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อพ้นกำหนดของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว จะต้องมีระบบการตรวจสอบเพื่อที่จะทำลาย หรือลบข้อมูล เป็นต้น