DGA ได้รับเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


23 March 2566
566
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นางสาวทิสวรรณ ชูปัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร DGA พร้อมด้วยนายภัทรพงศ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยง และเจ้าหน้าที่ เข้ารับเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นการประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 23 มีนาคม 2566
 
ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง (สำนักนายกรัฐมนตรี) ครั้งที่ 1/2566 ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และส่งเสริม พัฒนาองค์กรให้มีบทบาทในการสร้างคนดีเพื่อสังคมดี ส่งเสริมให้คนในองค์กรมีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีเหมาะกับสังคมไทยมากขึ้น