DGA ให้การต้อนรับผู้บริหารและข้าราชการ ‘ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ’ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายมาตรฐานข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล


14 March 2566
353

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้การต้อนรับ ‘ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ’ นำโดย รองผู้อำนวยการศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ นาวาอากาศเอก ธัชพงษ์ นิลอุบล และ นาวาอากาศเอก ประเสริฐ นากรักษา พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ณัฐวุฒิ สามไพบูลย์ ผอ.กองควบคุมมาตรฐานซอฟต์แวร์ และคณะข้าราชการสังกัดศูนย์ฯ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายมาตรฐานข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการนี้ ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “มาตรฐานข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล” เพื่อเป็นแนวทางให้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในหน่วยงานเพื่อร่วมก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ สำนักงาน DGA