DGA จัดการประชาพิจารณ์ (ร่าง) มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ฉบับปรับปรุง: แนวปฏิบัติ


10 March 2566
428

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดงาน ‘การประชาพิจารณ์ (ร่าง) มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ฉบับปรับปรุง: แนวปฏิบัติ’ ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 

โดยมี ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ DGA กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล” ต่อเนื่องด้วยเสวนาเรื่อง “ทำอย่างไร? การขับเคลื่อนกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐจึงจะประสบความสำเร็จ” โดยมี คุณภิญญู กำเนิดหล่ม ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร คุณอภิสิทธิ์ สุขสาคร ผอ.ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล สำนักงาน ก.ล.ต. ดำเนินรายการโดย ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ DGA

DGA ขอเชิญทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นฯ ในระหว่างวันที่ 1 – 30 มีนาคม 2566 ได้ที่ https://standard.dga.or.th/standard-activities/activities-sd2/6174/

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ https://standard.dga.or.th/standard-activities/activities-sd2/6174/

รับชมวีดิโอย้อนหลังคลิก