สถาบัน TDGA โดย DGA จัดพิธีเปิดหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 9 (e-GCEO#9)


4 March 2566
173
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดพิธีเปิดหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 9 (e-GCEO#9) ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานในพิธี และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “วิสัยทัศน์ภาครัฐยุคใหม่เพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล” โดยกล่าวแสดงความชื่นชมผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมที่แสดงถึงความมุ่งมั่นเอาใจใส่พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อร่วมเดินหน้าตามนโยบายของรัฐบาล ในการยกระดับผู้นำองค์กรภาครัฐให้สามารถนำพาหน่วยงานของรัฐเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลที่มีความพร้อมและศักยภาพในการดูแลความกินดีอยู่ดีของประชาชน และได้รับเกียรติจากคุณเดชบุญ มาประเสริฐ กรรมการ ในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ผ่านมา (eGCEO รุ่นที่ 7) ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ที่เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้อีกด้วย
 
ในการนี้ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้เล่าให้ฟังถึง การพัฒนาหลักสูตร e-GCEO#9 ที่ได้รับความสนใจมาอย่างต่อเนื่องจากผู้บริหารระดับสูงมาเป็นรุ่นที่ 9 แล้ว สำหรับรุ่นนี้มีจำนวน 33 ท่าน ที่จะได้เรียนรู้ทั้งในด้านการจัดทำโครงการหรือข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนมีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาทางด้านดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศ และจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรระหว่างผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมด้วยกันเอง เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป