DGA ร่วมประชุมกับสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ในโครงการประชุมเชิงวิชาการ จังหวัดกระบี่


3 March 2566
206
สันนิบาตเทศบาลภาคใต้ จัดโครงการประชุมเชิงวิชาการ ณ โรงแรมฮูลาฮูล่า จังหวัดกระบี่ โดยมีนายกเทศมนตรีของภาคใต้ใน 14 จังหวัดเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง โดย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมเจ้าหน้าที่ DGA ได้ประชุมในครั้งนี้ด้วย ในการหัวข้อ “ติดปีกท้องถิ่นยกระดับงานบริการประชาชน ด้วย Digital Transformation” เพื่อร่วมสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน และสามารถนำไปปรับประยุกต์และยกระดับงานบริการประชาชนในพื้นที่ของเทศบาล เพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชน ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้
 
ทั้งนี้ได้รับความคิดเห็น และคำถามมากมาย เพื่อแต่ละเทศบาลนำไปจัดทำวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละเขตเทศบาลของตน เพื่อให้การทำงานสะดวกราบรื่นตอบโจทย์ประชาชน นอกจากนี้ประธานสันนิบาตภาคใต้ นายรอเซ็ง ไหนเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะแต้ว ยังได้กล่าวถึงความสำคัญเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และการนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนงานบริการประชาชนของเทศบาลสมาชิกที่จำเป็นต้องปรับตัว และพัฒนาความพร้อมด้านบุคลากรและทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง และยั่งยืนเช่นกัน