DGA ให้การต้อนรับ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เข้ารับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน เพื่อร่วมก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลไปพร้อมกัน


24 February 2566
230

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้การต้อนรับ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) นำโดย นายธีรลักษ์ แสงสนิท ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สบน. เข้ารับฟังบรรยายและศึกษาดูงานในหัวข้อเกี่ยวกับการให้บริการและโครงการของ DGA ได้แก่ ‘แอปพลิเคชันทางรัฐ’ ซึ่งเป็นแอปฯ ที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาให้บริการประชาชนในแอปฯ เดียวกว่า 80 บริการ ‘ระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)’ และ “สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Innovation and Governance Institute : DIGI)” และ “สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy : TDGA)” เพื่อนำความรู้ แนวคิด และวิธีการดำเนินงานมาปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา สบน. และเพื่อก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลไปพร้อมกับ DGA ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงาน DGA