DGA จัดพิธีการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร และขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู) และการแถลงนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


24 February 2566
373

พิธีการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร และขับเคลื่อน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA สู่องค์กรคุณธรรม ตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู) และการแถลงนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นำโดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ นางไอรดา เหลืองวิไล นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ นายณัฐวัชร์ วรนพกุล และผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

นอกจากนี้ DGA ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ในหัวข้อ (1) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (2) การขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู โดยส่วนบริหารความเสี่ยง และ (3) การเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ และค่านิยมองค์กร CHANGE (Co-Creation, High Performance, Agility, Nation First, Good Governance, Entrepreneur) โดยส่วนบริหารทรัพยากรและกลยุทธ์บุคคล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของรัฐบาลดิจิทัล ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่และภายในองค์กร ในรูปแบบต่าง ๆ