DGA เข้าร่วมบรรยายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช 2565 จัดโดย สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครปฐม


23 February 2566
226

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครปฐม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช 2565 ” ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวาราวดี จ.นครปฐม โดยมี นายกเทศมนตรี ของเทศบาลทั้ง 26 แห่ง ปลัดเทศบาล และคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง โดย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมเจ้าหน้าที่ DGA ได้ประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อร่วมสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน และสามารถนำไปปรับประยุกต์และยกระดับงานบริการประชาชนในพื้นที่ของเทศบาล เพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชน ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทั้งนี้ได้รับความคิดเห็น และคำถามมากมาย เพื่อแต่ละเทศบาลนำไปจัดทำวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละเขตเทศบาลของตน เพื่อให้การทำงานสะดวกราบรื่นตอบโจทย์ประชาชน