DGA จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล กับ เทศบาลเมืองอ่างศิลา


21 February 2566
100

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA นำโดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล กับ เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยมี นายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาล ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อขยายความร่วมมือการให้บริการประชาชนในส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมเดินหน้าเป็นองค์กรต้นแบบในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้กับอปท.อื่น ๆ ทั้งในด้านการจัดทำมาตรฐาน ระบบฐานข้อมูล และธรรมาภิบาลข้อมูล แล้วนำข้อมูลขึ้นสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ สำหรับการบริหารภายในเทศบาลเมืองอ่างศิลา และเป็นข้อมูลเปิดภาครัฐ รวมถึงร่วมศึกษาและพัฒนาเพื่อนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้งานเพื่อการให้บริการในเทศบาลเมืองอ่างศิลาเพื่อมุ่งสู่ท้องถิ่นดิจิทัลให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงาน DGA