DGA ร่วมบรรยายพิเศษ ให้สมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 827 เทศบาล จาก 20 จังหวัด เรื่อง ยกระดับงานบริการประชาชน ด้วย พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์


17 February 2566
387
นายณัฐวัชร์ วรนพกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมบรรยายพิเศษ ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง ยกระดับงานบริการประชาชน ด้วย พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้สมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงกว่า 827 เทศบาล จาก 20 จังหวัด เพื่อให้เทศบาลพัฒนาและปรับปรุงงานให้บริการประชาชนในรูปแบบออนไลน์ และแนะนำเครื่องมือสนับสนุนบริการออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
 
Previous slide
Next slide
โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเปิดงานและเน้นย้ำ 4 จุดมุ่งหมาย 1.งานบริการประชาชนที่ดี เพื่อให้มีความสุข และรับบริการอย่างสะดวก 2. งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3.งานแก้ไขปัญหา และ 4. ความชอบธรรมเพื่อให้สังคมและการอยู่ร่วมกัน มีความสุข พร้อมนี้ นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์  นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และนายวิสูตร จงชูวณิชย์  ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมงานและให้การต้อนรับ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารของ สมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกล่าวถึงภาพรวมและกิจกรรมของสมาคมสันนิบาตในการขับเคลื่อนเรื่องผลตอบแทนชุมชน และการประชุมสมาชิกเพื่อการพัฒนาบุคลากรในการอบรมฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลสมาชิกด้วยในครั้งนี้