DGA ยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ จับมือ สคส. และ สคช. เปิดหลักสูตร GDPO เร่งสร้างเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐทั่วประเทศ


10 February 2566
336

สังคมไทยในปัจจุบัน มีความการตระหนักรู้เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลมากขึ้นหลังมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ในฐานะหน่วยงานรัฐเองก็ยิ่งต้องให้ความสำคัญเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล DGA จึงต้องเร่งขยายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความร่วมมือครั้งสำคัญของ 3 หน่วยงาน ระหว่าง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ” โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วย ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคุณสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ลงนามความร่วมมือ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงาน DGA

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวถึงที่มาความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ตามที่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรสาธารณะ และองค์กรหรือหน่วยงาน ที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO ประจำหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องสร้างความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภาครัฐ ให้มีความรู้และทักษะที่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่กฎหมายกำหนดนั้น DGA จึงริเริ่มให้มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ (Government Data Protection Officer: GDPO) เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ฯ ได้อย่างถูกต้อง สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA)

พร้อมด้วย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จึงได้ร่วมมือกันในการจัดทำหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ (GDPO) ขึ้น เพื่อให้ทาง สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ TDGA นำหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนี้ไปจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ให้มีความรู้ ทักษะ ความพร้อม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามที่ พ.ร.บ.ฯ กำหนดได้ต่อไป

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวว่า สคส. ได้เดินหน้าศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบหลักสูตรสำหรับการดำเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวจำเป็นต้องมีการบูรณาการองค์ความรู้และความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย จึงได้หารือกับ DGA และ สคช. ถึงการพัฒนาและรับรองหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและสร้างความพร้อมสำหรับเจ้าหน้าที่ จึงได้ร่วมกันดำเนินงานภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ” เพื่อให้มีความรู้เชิงลึกใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมายและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเข้าใจบทบาทหน้าที่และสามารถบริหารจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

คุณสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า โครงการนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ 3 หน่วยงาน จะได้นำศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน มาร่วมกันผลักดันพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐในเชิงลึกให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย สคช. ได้ให้การสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะ โดยร่วมจัดทำหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ (GDPO) พร้อมให้คุณวุฒิวิชาชีพแก่ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด เพื่อยกระดับสมรรถนะเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐของประเทศไทย สู่การเป็นต้นแบบมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในวงกว้างมากขึ้น

ทั้งนี้ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ TDGA กล่าวว่า สถาบัน TDGA ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร GDPO จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน โดยรุ่นที่ 1 จะจัดอบรมในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2566 และรุ่นที่ 2 จะจัดอบรมในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2566 ซึ่งขณะนี้มีบุคลากรภาครัฐสมัครเข้ารับการอบรมเต็มจำนวนทั้งสองรุ่นแล้ว นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อยู่ระหว่างการพิจารณารับรองหลักสูตร GDPO เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ในขณะที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ดำเนินการที่จะพัฒนามาตรฐานอาชีพ GDPO เพื่อเป็นมาตรฐานอาชีพให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ นับเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมให้การพัฒนาเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ tdga.dga.or.th