สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 12 (e-GEP#12)


9 February 2566
179
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 12 (e-Government Executive Program: e-GEP#12) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ  ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษหัวข้อ ‘รัฐบาลดิจิทัลมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศอย่างไร’ โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาล บรรยายเรื่อง ‘การเชื่อมโยงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย’ ซึ่งมีการปฐมนิเทศและกล่าวชี้แจงหลักสูตร โดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ DGA โดยมี นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการ DGA เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ
 
 
สำหรับหลักสูตร e-GEP รุ่น 12 มีระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 มีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐเข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ออกแบบเพื่อให้รองหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่าสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการฝึกอบรม ไปใช้ในการกำหนดนโยบายด้านดิจิทัลของหน่วยงาน ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้ รวมถึงสนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐสามารถนำแนวคิดและกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรและประเทศไปสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในงานพิธีเปิด พ.อ.จักรวุธ อยู่นาน ประธานหลักสูตร e-GEP รุ่น 11 ได้ให้เกียรติเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้เรียนในหลักสูตรเพื่อส่งต่อความประทับใจให้แก่ผู้เข้าอบรม e-GEP รุ่น 12 อีกด้วย