DGA ให้การต้อนรับ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสภากาชาดไทย เยี่ยมชมดูงานการดำเนินงานของ DGA และหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และด้านการเชื่อมโยงเครือข่าย


6 February 2566
220

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้การต้อนรับ ‘สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสภากาชาดไทย’ นำโดย นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการฯ นายศฤงคารโยนิ ร้านจันทร์ รองผู้อำนวยการ ด้านบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ DGA อาทิ การเฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้านระบบเครือข่ายและคลาวด์ การปฏิบัติการด้านศูนย์ให้ความช่วยเหลือ (Contact Center) และการปฏิบัติการด้านศูนย์ข้อมูล รวมถึงได้มีการหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และด้านการเชื่อมโยงเครือข่าย ผ่านระบบ GIN หรือ DG-Link โดยมี นายปณิธาน เขินอำนวย ผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ นายวิจักขณ์ ซื่อวาจา ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ DGA ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงาน DGA