ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ บรรยายเรื่อง “การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์กับการปฏิรูประบบราชการ” หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 32 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


3 February 2566
218

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ให้เกียรติรับเชิญบรรยายในหัวข้อ “การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์กับการปฏิรูประบบราชการ” ในหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 32 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้แก่นิติกรและผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องที่จะใช้ปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซสหลานหลวง กรุงเทพฯ

ดร. สุพจน์ เล่าให้ฟังถึง แนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการจัดทำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ว่าหน่วยงานรัฐต้องดำเนินงานต่อไปอย่างไร หลังจากพ.ร.บ.มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 65 โดย DGA พร้อมสนับสนุนการดำเนินการในรูปแบบดิจิทัลเพื่อตอบสนองบริการทุกระดับของหน่วยงานให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที