DGA จัดการฝึกการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ของ DGA โดยมี สกมช. ร่วมเป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมและฝึกซ้อม Table – Top Exercise (TTX)


3 February 2566
463
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดการฝึกการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ของ สพร. ‘DGA Table Top Exercise (TTX) 2023’ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) เปิดการฝึกอบรม พร้อมบรรยาย โดยมี พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และทีมเจ้าหน้าที่ สกมช. ร่วมเป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมและฝึกซ้อม Table – Top Exercise (TTX) ซักซ้อมการเผชิญเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ DGA เตรียมความพร้อมสนับสนุนการตั้ง GovCERT หรือ ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศด้านบริการภาครัฐ
 
โดยมี นายปณิธาน เขินอำนวย ผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ และ นายเกียรติศักดิ์ เรืองรอด ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงาน DGA