คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เห็นชอบกรอบงบประมาณตามที่ DGA นำเสนอจำนวน 5,523,9110 ล้านบาท


26 January 2566
345

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (DG) และส่วนงบประมาณบูรณาการ ติดตามและประเมินผล  ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 66 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบงบประมาณตามที่ DGA นำเสนอจำนวน 5,523.9110 ล้านบาท โดยมีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 78 โครงการ จาก 51 หน่วยงาน โดยแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการกำหนดเป้าหมายตาม Value Chain  ได้แก่

  1. กลุ่มต้นน้ำ มีเป้าหมายในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐให้ยืดหยุ่น คล่องตัว เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Government Transformation)
  2. กลุ่มกลางน้ำ มีเป้าหมายในการสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือดิจิทัลกลางภาครัฐ (Digital Common Platform)
  3. กลุ่มปลายน้ำ มีเป้าหมายในการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มบริการแบบเบ็ดเสร็จเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ (End-to-End Digital Data and Services via Digital Services Platform)

ทั้งนี้ ประธานได้กล่าวในที่ประชุมว่า การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 โดยเป้าหมายสำคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้มุ่งเน้นให้เกิดบริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และการทำงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างไม่ติดขัด หน่วยงานจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัย ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทาย ดังนั้น รัฐบาลจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการด้านดิจิทัลที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานและความต่อเนื่องในการทำงาน ผ่านแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล รวมถึงการส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรภาครัฐ ให้มีองค์ความรู้ด้านดิจิทัลก็ยังเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องผลักดันต่อไป