DGA จัดงานสัมมนาเปิด โครงการสถาปัตยกรรมองค์กร สำหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)


23 January 2566
348

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดงานสัมมนาเปิด โครงการสถาปัตยกรรมองค์กร สำหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล บรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘ยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัลกับความสำคัญของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร’ พร้อมด้วย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการ DGA เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน นางสุดา สุหลง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พม. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาฯ โดยมีที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมนำเสนอภาพรวมและแผนการดำเนินงานของโครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ร่วมสัมมนา ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 23 มกราคม 2566 ณ กระทรวง พม.

สำหรับโครงการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อการบูรณาการด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัว ให้ตอบสนองต่อการความต้องการในแต่ละช่วงวัย สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยงานสามารถส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการร่วมกันกับทุกภาคส่วนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การคิดอย่างเป็นระบบ สร้างความเชื่อมโยง ลดความซ้ำซ้อน ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วต่อการให้บริการ เพื่อเร่งยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเด็กและเยาวชนในครอบครัวเปราะบาง ได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น