DGA ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ด้วยกลไกการทำงานของ DGA


10 January 2566
383
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จาก สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ นำโดย นายเอนก ฉายรังษี รรก. ผอ.ส.10 เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเรื่อง “การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565” ด้วยกลไกการทำงานของ DGA อาทิ ระบบสื่อสารแบบรวมศูนย์ workD Platform และระบบอื่นๆ ที่ให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนแนวทางการรักษาความปลอดภัยและข้อควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์เกิดประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ณ สำนักงาน DGA
 
โดยมี ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ DGA บรรยายเรื่อง การสนับสนุน พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 พร้อมเล่าให้ฟังถึงเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ที่ออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ลดภาระเอกสาร ลดเวลาติดต่อราชการ และลดการเดินทาง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และ นายศิวัสน์ ลายสนิทเสรีกุล ทีมพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ มาเล่าให้ฟังถึง ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (workD Platform) ด้วย