No Gift Policy เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน


20 December 2565
395

“No Gift Policy” 

เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ของดรับของขวัญ ของกำนัลใด ๆ ในโอกาสปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใด จากบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก

โดยขอรับทุกความปรารถนาดี ผ่านบัตรอวยพร หรือสื่อออนไลน์เท่านั้น