ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ผ่านออนไลน์ จัดโดย สำนักงานศาลปกครอง


9 December 2565
164

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ‘ผู้นำแห่งทศวรรษใหม่ในการพัฒนา Global Mindset และการสร้าง Smart Organization’ ในการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ผ่านออนไลน์ จัดโดย สำนักงานศาลปกครอง โดยในช่วงเช้ามีบรรยายโดย นายบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารออมสิน บรรยายหัวข้อ แนวทางการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และ Digital Transformation ในภาครัฐ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565