สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee : PCIO) สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์


9 December 2565
139
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee : PCIO) ให้แก่ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 155 ท่าน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ผ่านการประชุมออนไลน์ โดยมี คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รักษาการผู้อำนวยการสถาบัน TDGA เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติดังกล่าว ของหน่วยงานส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์