DGA จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ระบบให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนระดับพื้นที่ ผ่านระบบประชุมวิดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2


8 December 2565
55

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัด ฝึกอบรมให้ความรู้ ระบบให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนระดับพื้นที่ ผ่านระบบประชุมวิดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2 โดย รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ กรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม และได้รับเกียรติจาก ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมรับฟังการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมี นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ นายปรีชา เดชพันธุ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นำเสนอความคืบหน้าโครงการ “ระบบให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนระดับพื้นที่” พร้อมด้วย ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มาแนะนำภาพรวมของบริการต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (info.go.th) ระบบศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ (Biz Portal) ระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน 

(Citizen Portal) ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ คณะผู้บริหารในส่วนภูมิภาค และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรมในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เพื่ออัปเดตความก้าวหน้าและร่วมกันยกระดับการบริหารงานภาครัฐและการบริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ