DGA พร้อมด้วย สถาบัน TDGA ร่วมแถลงความร่วมมือ แพทยสภา เตรียมเสริมอาวุธแพทย์ด้าน Cyber และบริษัทซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในงานประชุมวิชาการ “ชวนหมอรู้” นำร่องให้ความรู้สมาชิกแพทย์ตระหนักรู้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารด้าน Cyber ในยุคดิจิทัล


7 December 2565
230

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง แพทยสภา โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา พร้อมด้วย นายแพทย์ธนกฤต จินตวร ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา และบริษัทซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณทวีวัฒน์ จันทรเสโน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในงานประชุมวิชาการ “ชวนหมอรู้” ครั้งที่ 6 ตอน “Awareness ด้าน Cyber แพทย์จะรับมือได้อย่างไร” ผ่านระบบ Online และ Facebook live แพทยสภา ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์  นายกแพทยสภา  กล่าวว่า ปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศมีการพัฒนา และ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีผู้ใช้งาน Social media เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดประโยชน์ หรือก่อให้เกิดโทษต่อผู้ใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการแพทย์ หน่วยงานด้านสาธารณสุข จึงต้องให้ความสำคัญต่อการสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การถูกคุกคามหรือการโจมตีทางระบบสารสนเทศ

แพทยสภา ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการประพฤติของแพทย์ ให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมไปถึงการจัดการฝึกอบรม ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญเหล่านี้ แพทยสภา  สถาบันมหิตลาธิเบศร ได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (องค์การมหาชน)  สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล และบริษัทซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรด้านสาธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะการยกระดับทักษะดิจิทัล และพัฒนาองค์ความรู้ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขของไทยกำลังประสบ และต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จุดเริ่มต้นขอความร่วมมือวันนี้ ก็คือ งานประชุมวิชาการ “ชวนหมอรู้”ครั้งที่ 6 ตอน “Awareness ด้าน Cyber แพทย์จะรับมือได้อย่างไร” ที่ได้รับความกรุณาจากทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) และบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาเป็นวิทยากรในงานวันนี้ ต้องขอบคุณทุกท่าน

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า DGA/ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการยกระดับทักษะดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ เพื่อให้พร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยเริ่มจากความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เป็นแกนหลักในเรื่องนี้ ประกอบด้วย

 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)/ ซึ่งได้กำหนด มาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐกลุ่มต่าง ๆ
 • สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)/ มีบทบาทในการรับรองหลักสูตรที่จะใช้ในการยกระดับทักษะดิจิทัล/ แก่บุคลากรภาครัฐ
 • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)/ มีหน้าที่ในการพัฒนาเครื่องมือสำหรับ/วัดประเมินทักษะความรู้ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ/ ตามมาตรฐานทักษะที่สำนักงาน กพ. กำหนด
 • DGA โดยการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล/ หรือ TDGA มีบทบาทสำคัญใน 2 ด้าน คือ 1) จัดทำหลักสูตรกลางเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ/ ที่สอดคล้องตามมาตรฐานทักษะที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด/ และ 2) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล/ รวมถึงหลักสูตรกลางที่จัดทำขึ้น

ทั้งนี้ จากบทบาทภารกิจของสถาบัน TDGA  ในด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐทั้งระบบเพียงหน่วยงานเดียวนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมาสถาบัน TDGA ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชนจัดทำหลักสูตรกลางด้านดิจิทัล โดยร่วมกันจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบันมีสถาบันเครือข่ายความร่วมมือแล้วถึง 54 แห่งซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ

นอกจากการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรภาครัฐแล้ว สิ่งที่จำเป็นสำหรับการปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐให้เป็นองค์กรดิจิทัลคือการมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเครื่องมือสำหรับการทำงานในยุคดิจิทัล DGA จึงได้เชิญชวนบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก มาเป็นพลังสำคัญในการ up skill  reskill บุคลากรภาครัฐร่วมกับสถาบัน TDGA จึงเป็นที่มาของโครงการ Tech for Gov Gen I โดยภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการใน Gen I ประกอบด้วย 7 บริษัท ได้แก่

 1. บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) และอินโดจีน
 2. บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 3. บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 4. บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 5. บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
 6. บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด และ
 7. บริษัท Facebook Thailand By Meta

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการ “Tech for Gov Gen II”โดยในปีนี้ได้ขยายความร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ กับ บริษัท Google (ประเทศไทย) และบริษัทอื่น ๆ นอกจากนี้ DGA ยังได้ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มบุคลากรภาครัฐที่อยู่ใน Focus area ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และกลุ่มบุคลากรภาครัฐหน่วยงานอื่น ๆ โดยหนึ่งใน Focus area ที่สำคัญ คือ บุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งต้องดูแลระบบสารสนเทศต่าง ๆ มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการแพทย์ จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บุคลากรทางการแพทย์ หรือผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามประเภทต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางป้องกันแก้ไขเมื่อเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง สำหรับความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการเสริมความแกร่งให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ให้มีทักษะด้านดิจิทัล รู้เท่าทันภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้วางแผนรับมือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเอง/ และองค์กรได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

Click Here
Click Here
Click Here
Previous slide
Next slide

คุณทวีวัฒน์ จันทรเสโน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการเสนอแนวทางและให้การสนับสนุนการนำเอาดิจิทัลมาเป็นตัวช่วยเร่งการพัฒนาประเทศในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการบริการประชาชนในด้านสาธารณสุข ให้มีความทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว เราทราบกันดีว่าระบบดิจิทัล มีประโยชน์มากมายมหาศาล แต่ในขณะเดียวกัน ภัยคุกคามทางไซเบอร์ก็มีจำนวนมากขึ้น เก่งขึ้น ซับซ้อนขึ้น ตามการพัฒนาของเทคโนโลยีทางด้านนี้ ภัยคุกคามรูปแบบและวิธีการใหม่ ๆ เกิดขึ้นทุกวัน ซึ่งการเตรียมตัวและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์นี้ เป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกคนควรให้ความใส่ใจ โดยเฉพาะแพทย์ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกัน แพทย์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เพิ่มเติมและเข้าใจเทคโนโลยีในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม รวมถึงการตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยี หรือกระบวนการวิธีปฏิบัติ เพื่อปกป้องข้อมูลจากการถูกโจมตี โดยเฉพาะยุคที่มี Social Media ซึ่งเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง

ในอนาคต เราเชื่อว่าการแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ ของทางการแพทย์ หรือข้อมูลประวัติคนไข้ จะมีการเปิดเผยมากขึ้น การแบ่งปันที่มากขึ้น เพื่อให้เกิดการบริการทางการแพทย์ที่กว้างขวางและสามารถดูแลประชาชนได้ทันท่วงทีมากขึ้น ในขณะเดียวกันภัยคุกคามก็จะมีมากขึ้นตามลำดับไปด้วย

ทางบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมมือทางวิชาการกับทาง แพทยสภาสถาบันมหิตลาธิเบศร  และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยเริ่มจากงานประชุมวิชาการ “ชวนหมอรู้” เป็นการร่วมมือแรกในตอน “Awareness ด้าน Cyber แพทย์จะรับมือได้อย่างไร” โดยวันนี้เราได้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้าน CyberSecurity โดยเฉพาะ คือคุณบูรฉัตร ประเสริฐสำราญ มาแบ่งปันความรู้ในวันนี้ เพื่อให้เราได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า ทางแพทย์ควรมีความพร้อม และจะรับมือ Cyber อย่างไรในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรออนไลน์ จาก Cisco Academy มาให้ท่านที่สนใจ ได้เข้าไปเรียนเพิ่มเติมได้อีกด้วย

สามารถรับชม LIVE ย้อนหลังได้ที่ลิงก์ https://fb.watch/hpkjABO3GN/