DGA จัดงานสัมมนาสถานภาพและความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลไทย 2565


1 December 2565
314
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA 🔴 LIVE “งานสัมมนาสถานภาพและความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลไทย 2565” โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก Arpine Korekyan ผู้แทนองค์การสหประชาชาติ (United Nations) กล่าวรายงานผลการจัดอันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (EGDI 2022) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565
โดยมี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มาเล่าให้ฟังถึง ผลการสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 และบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สำคัญ ต่อเนื่องด้วยเสวนาหัวข้อเรื่อง “การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลจากหน่วยงานที่ได้รางวัลรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Awards) ประจำปี 2565” โดยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ นายวิธีร์ พานิชวงศ์ ผู้อำนวยการ กสทช., นายสมบัติ พัฒนมาศ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร, นายรณชัย วินทวามร ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กบข. และ นางสาวจันทนา วงศ์เยาว์ฟ้า ผอ. กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ กระทรวง อว. ดำเนินรายการโดย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผอ.ฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล DGA และในช่วงท้ายพบกับ หัวข้อ “การก้าวผ่านความท้าทายในการขับเคลื่อนภาครัฐสู่ดิจิทัล” โดย นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการสำนักงาน ก.พ. และ ผศ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันนิด้า

รับชม LIVE ย้อนหลังคลิก

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้ที่ลิงก์ 📍 https://bit.ly/3H2H9Am