ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล


2 December 2565
35
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Previous
Next
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ใน Theme หลัก “Good Governance in Digital Era: ธรรมาภิบาลในยุคดิจิทัล” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
 
โดย ดร.สุพจน์ ได้เล่าให้ฟังถึง แนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในมหาวิทยาลัย และการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล รวมถึง (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 2570 เพื่อให้ทราบถึงบทบาทมหาวิทยาลัยกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในด้านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะบุคลากร ซึ่งที่ผ่านมา สถาบัน TDGA โดย DGA มีความร่วมมือกับสถาบันเครือข่าย ภาควิชาการ หรือภาคเอกชน ขยายขอบเขตการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลในการพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมบุคลากรภาครัฐทุกกลุ่ม รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดผู้นำดิจิทัลในองค์กร (Change Agent) เป็นต้น
 
นอกจากนี้ ได้ยกตัวอย่างความร่วมมือและบทบาทของมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนการผลักดันหน่วยงานระดับท้องถิ่นด้วยโครงการท้องถิ่นดิจิทัล เพื่อก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องท้องถิ่นดิจิทัลได้ที่เว็บไซต์ https://dgti.dga.or.th/dgti-local/