ส่งเสริมงานบริการประชาชนในท้องถิ่น สะดวก ทันสมัย ด้วย “รางวัลนวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล ปี 65” จากการผลักดันของ รมต. อนุชา ผ่าน DGA สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล


21 November 2565
1573

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดงานมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัลประจำปี 2565” หรือ “DGTi Local Government Awards 2022” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ของ ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Technology & Innovation Center: DGTi) โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมชูนโยบายรัฐบาลดิจิทัลเชื่อมการทำงานรัฐบาลกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นแบบไร้รอยต่อ ด้วยแนวคิดรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมด้วย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงาน ก.ก.ถ. นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมงานแสดงความยินดี กับหน่วยงานที่ได้รางวัลครั้งนี้ด้วย

รมต. อนุชาฯ  กล่าวว่า โครงการประกวดนวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565 นี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของรัฐบาลในการเปิดโอกาสให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำเสนอผลงานดิจิทัลโซลูชันการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่แนวคิด วิธีการแก้ไขปัญหา และผลงานเชิงประจักษ์ ซึ่งล้วนแต่ผ่านกระบวนการทำงานกันอย่างหนักของชาว อปท. ในการเสียสละ ทุ่มเทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จึงขอชื่นชม อปท. ที่ได้รับรางวัลทั้ง 15 หน่วยงาน ที่มุ่งมั่นสร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง รัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า อปท. ที่ได้แสดงศักยภาพการนำเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ตลอดจนได้นำเสนอแผนงานพัฒนาในอนาคต มาพัฒนาต่อยอดการบริการให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ DGA ที่จัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลซึ่งเป็นเวทีแห่งโอกาสให้ อปท. ได้นำเสนอแนวคิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ที่มาปรับใช้ในการอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชนให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่นของแต่ละพื้นที่ในการร่วมเดินหน้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ อปท. ถือเป็นด่านหน้าที่สำคัญที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนกว่า 60 ล้านคนทั่วประเทศ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ นี้จะช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีทุกภาคส่วนในการพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการบริหารงบประมาณ และทรัพยากรของท้องถิ่น ที่สำคัญคือ ช่วยยกระดับการพัฒนาบริการและกิจกรรมสาธารณะของแต่ละ อปท. ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ทันสมัย ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

ด้าน ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวเพิ่มเติมว่า DGA ได้จัดตั้งศูนย์ DGTi ขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับท้องถิ่น พร้อมทั้งได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว เพื่อเฟ้นหาหน่วยงานอปท. ที่มีผลงานโดดเด่น สามารถเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นพี่เลี้ยงที่จะคอยช่วยเหลือ อปท. ทั่วประเทศในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลในวงกว้าง สำหรับปีนี้ “รางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประจำปี 2565” มี อปท. ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 15 รางวัล แบ่งเป็นประเภทยอดเยี่ยม 3 รางวัล และท้องถิ่นดิจิทัลประเภทดีเด่น 12 รางวัล โดยมีเกณฑ์การประเมินรางวัลทั้งสิ้น 4 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 การระบุชัดเจนถึงกระบวนการเพื่อให้ทราบที่มาของปัญหา มีความสอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ และ

ทำให้สามารถระบุวัตถุประสงค์ของผลงานได้ หมวดที่ 2 มีนโยบายและแผนตลอดจนวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการทำงานสอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่อย่างแท้จริง หมวดที่ 3 มีกระบวนการทำงาน รูปแบบ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงการสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ หมวดที่ 4 มีผลลัพธ์การพัฒนาต่อยอดเป็นรูปธรรมในอนาคตที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือกผลงานจำนวนทั้งสิ้น 15 ผลงานที่ผ่านเกณฑ์และได้รับรางวัล โดยรายละเอียดเรียงตามลำดับตัวอักษรของจังหวัด ดังนี้

1. รางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประเภทยอดเยี่ยม 3 รางวัล ได้แก่

 1. เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ผลงาน YALA Resilience City (ยะลา เมืองยืดหยุ่น ยั่งยืน)
 2. เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผลงานการบริหารจัดการพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วยระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มวอร์รูม ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จังหวัดเชียงราย ผลงาน E-smart pahung (ป่าหุ่ง)

2. รางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประเภทดีเด่น 12 รางวัล ได้แก่

 1. เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา young kids 6 part
 2. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการ “ร้องทุกข์ออนไลน์” Online Petition and Service Center
 3. เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี แอปพลิเคชันนครนนท์
 4. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา MYKhaoroopchang ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 5. เทศบาลเมืองคอหงส์ จังหวัดสงขลา โครงการ APPLICATION KHOHONG SMART CITY         
 6. เทศบาลตำบลแม่จะเรา จังหวัดตาก การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นด้วยดิจิทัล
 7. เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสุขภาพของรพ.สต.ตำบลเมืองพาน
 8. เทศบาลตำบลหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ ระบบศูนย์บริการประชาชน (One Stop Service) “หนองหอยสุขใจ”
 9. องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน จังหวัดแพร่ โครงการจัดการศึกษาภาษาท้องถิ่นสู่สากล
 10. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม จังหวัดขอนแก่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในรูปแบบของ Smart Car
 11. องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดสุโขทัย โครงการ SMART EMS : ระบบการแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ 2564
 12. องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดสุโขทัย โครงการนวัตกรรมเพื่อการจัดการศึกษาปฐมวัย (Smart Kids)

คลิกดู 🔴 LIVE ย้อนหลัง