DGA มอบรางวัล DIGI Data Awards 2022 ส่งเสริมหน่วยงานรัฐ เปิดเผยข้อมูล เพื่อประโยชน์ต่อยอดในภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ


7 November 2565
1073

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดงานมอบรางวัล “ข้อมูลเปิดภาครัฐ” ประจำปี 2565 หรือ DIGI Data Awards 2022 ให้กับหน่วยงานที่เปิดเผยชุดข้อมูลเปิดภาครัฐผ่านเว็บไซต์ data.go.th เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่าย และแบ่งปันประสบการณ์การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิด ระหว่างหน่วยงานรัฐ ให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูล เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ.โรงแรมอโนมา

ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และกุญแจสำคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล คือ “ข้อมูลเปิดภาครัฐ” เนื่องจากเป็นกลไกที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน สร้างความโปร่งใส และยังเป็นพื้นฐานการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อต่อยอดในภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้วย การจัดงานในครั้งนี้ ถือได้ว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการเตรียมชุดข้อมูลเปิดมาเผยแพร่ในระบบ data.go.th ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้นำข้อมูลไปใช้ และก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่จากข้อมูล และสามารถนำประเทศไทยไปสู่การเป็นภาครัฐที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในที่สุด (Data Driven Government)  

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวเพิ่มเติมว่า DGA ได้จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ Data Innovation & Governance Institute หรือ DIGI (ดิจิ) เพื่อส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานรัฐ ให้มีการจัดทำชุดข้อมูลให้เป็นมาตรฐานสากลและสอดคล้องตามแนวทางหลักของ “ธรรมาภิบาลข้อมูล” โดยสถาบันดิจิ มีภาระกิจสำคัญในการส่งเสริมระบบนิเวศข้อมูล (Data Ecosystem) ตั้งแต่การส่งเสริมและพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐ ให้ความรู้และให้คำปรึกษาการจัดการข้อมูลภาครัฐ ให้มีคุณภาพตามกรอบธรรมาภิบาล และนำไปสู่การเปิดเผย เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ ตลอดจน

การส่งเสริมให้มีการนำข้อชุดมูลมาเปิดเผย และนำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และสร้างเสริมชุมชนผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูลเปิดอย่างเป็นรูปธรรม “Open Data Community” ตลอดจนรับผิดชอบแพลตฟอร์มกลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ data.go.th เพื่อทำหน้าที่รวบรวมและติดตามชุดข้อมูลเปิดจากหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะ One Stop Service โดย ณ ปัจจุบัน มีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ กว่า 7,800 ชุด

สำหรับรางวัล DIGI Data Awards 2022 ปีนี้จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่จัดทำข้อมูลมาเปิดเผยบนแพลตฟอร์มกลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ data.go.th เพื่อเป็นรางวัลส่งเสริมความมุ่งมั่นการจัดทำชุดข้อมูลของหน่วยงานรัฐ ตลอดจนเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลภายใต้แนวคิด “Data Driven Government” รางวัลดังกล่าวนี้นอกจากเป็นการส่งเสริมความมุ่งมั่นของหน่วยงานรัฐแล้ว ยังได้มอบรางวัลส่งเสริมชุดข้อมูลเปิดที่สำคัญและเป็นที่นิยมโดยคัดเลือกจากชุดข้อมูลที่มีอันดับการดาวน์โหลดสูงสุดจากผู้ใช้บริการบนแพลตฟอร์มกลาง data.go.th ในอีกทางหนึ่งด้วย ความคาดหวังของการมอบรางวัลในครั้งนี้ต้องการมุ่งเน้นให้เกิดการฝึกฝนของเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานที่ถือครองชุดข้อมูลต่างๆในหน่วยงานว่า ข้อมูลที่หน่วยงานถือครองไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์เฉพาะในหน่วยงานเท่านั้น หากแต่ยังจะเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้น เมื่อนำข้อมูลที่ถือครองมาเปิดเผยข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกัน หรือแม้กระทั้งภาคประชาชน สังคมและเศรษฐกิจที่นำไปต่อยอดจะสามารถเพิ่มมูลค่าของชุดข้อมูลได้เช่นกัน และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายชุมชนผู้ใช้ประโยชน์ของข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ ระหว่างหน่วยงาน และความร่วมมือของภาคประชาคม นอกจากนี้ยังมีการผลักดันการจัดทำบัญชีข้อมูล หรือ Data Catalog โดยสำนักสถิติแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สนับสนุนให้หน่วยงานรัฐมีทะเบียนบัญชีชุดข้อมูลเป็นของตนเอง ผ่านกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล ส่งเสริมให้เกิดชุดข้อมูลเปิด ที่มีเป็นมาตรฐานและมีคุณภาพอีกเป็นจำนวนมาก

รางวัล DIGI Data Awards 2022  ในครั้งนี้ มีการมอบรางวัลรวมทั้งสิ้น 58 รางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภท

ประเภทที่ 1 โล่เกียรติคุณ 9 รางวัล ได้แก่

 • หน่วยงานที่มีชุดข้อมูลเปิดยอดนิยมประจำปีงบประมาณ 2565 (DIGI TOP DATA AWARD WINNERS) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • รางวัลชุดข้อมูลยอดนิยมตลอดกาล (DIGI EXCELENCY DATA AWARD WINNERS) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่  กรมควบคุมโรค สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กรุงเทพมหานคร
 • รางวัลพิเศษ (EXCELLENT OPEN DATA HUB AWARD WINNERS) สำหรับหน่วยงานที่รวบรวมชุดข้อมูลเปิดภาครัฐมาเพื่อเผยแพร่ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร การเคหะแห่งชาติ

และประเภทที่ 2 ประกาศนียบัตรชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า จำนวน 49 รางวัล สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ digi.data.go.th

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมพิเศษ “DIGI TALK” 2 ช่วง ด้วยกันได้แก่ ช่วงที่ 1 บรรยายโดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูลภายใต้หัวข้อ Objective and Achievement ซึ่งมาบอกเล่าถึงภารกิจหลักของสถาบัน DIGI  เป้าหมาย การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน และกิจกรรมที่มีต่อไป

และช่วงที่ 2 จะเป็นการเสวนาในหัวข้อ “Review and Preview ภาครัฐไทยกับการขับเคลื่อนด้วย Data” ร่วมเสวนาโดย ดร. เฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ดร. กาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ ร.ท. ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ซึ่งมาร่วมพูดคุย Review วิธีการขับเคลื่อนให้เกิด Data Driven Organization และผลสำเร็จ พร้อมแนะนำถึงบริการเกี่ยวกับด้าน Open Data Hub ที่กำลังพัฒนา

ประเภทที่ 1 โล่เกียรติคุณ

Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Previous slide
Next slide

ประเภทที่ 2 ประกาศนียบัตรชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า

Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Previous slide
Next slide

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

ประเภทที่ 1 โล่เกียรติคุณ 9 รางวัล ได้แก่

 • หน่วยงานที่มีชุดข้อมูลเปิดยอดนิยมประจำปีงบประมาณ 2565 (DIGI TOP DATA AWARD WINNERS) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • รางวัลชุดข้อมูลยอดนิยมตลอดกาล (DIGI EXCELENCY DATA AWARD WINNERS) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่  กรมควบคุมโรค สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กรุงเทพมหานคร
 • รางวัลพิเศษ (EXCELLENT OPEN DATA HUB AWARD WINNERS) สำหรับหน่วยงานที่รวบรวมชุดข้อมูลเปิดภาครัฐมาเพื่อเผยแพร่ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร การเคหะแห่งชาติ

ประเภทที่ 2 ประกาศนียบัตรชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า จำนวน 49 รางวัล

 1. กรมประชาสัมพันธ์
 2. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 3. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 4. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 5. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 6. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 7. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 8. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 9. กรมประมง
 10. กรมปศุสัตว์
 11. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 12. กรมอุตุนิยมวิทยา
 13. กรมพัฒนาที่ดิน
 14. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 15. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 16. กรมทางหลวง
 17. กรมทางหลวงชนบท
 18. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 19. กรมทรัพยากรธรณี
 20. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 21. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 22. กรมธุรกิจพลังงาน
 23. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 24. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 25. กรมการค้าต่างประเทศ
 26. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 27. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 28. กรมการพัฒนาชุมชน
 29. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 30. กรมศิลปากร
 31. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 32. กรมอนามัย
 33. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 34. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 35. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 36. ธนาคารแห่งประเทศไทย
 37. สำนักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 38. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 39. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 40. การประปานครหลวง
 41. การไฟฟ้านครหลวง
 42. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 43. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 44. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 45. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 46. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 47. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
 48. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 49. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)