ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารรุ่นที่ 8 จัดโดย สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.


31 October 2565
407

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชา ‘การเตรียมความพร้อมสู่รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเป็นพื้นฐานความยั่งยืนให้แก่ประเทศบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี’ ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารรุ่นที่ 8 จัดโดย สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ

โดย ดร.สุพจน์ ได้เล่าให้ฟังถึงการนำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐมาใช้เพื่อแก้ปัญหาข้อมูลภาครัฐ ทั้งในด้านการใช้งานข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล และการค้นหาข้อมูล ให้เข้าถึงง่ายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทั้งคุณภาพข้อมูลที่ดี การมีทะเบียนบัญชีรายชื่อข้อมูลภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล การรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐไปใช้ในมิติต่างๆ การมีมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลและนโยบายการขอใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ยังได้เล่าให้ฟังถึงการดำเนินงานต่อไปของหน่วยงานภาครัฐหลังจากมีพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วด้วย