ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลรับเชิญบรรยายจากกระทรวงมหาดไทย ในการจัดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย


23 December 2563
426

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 🎙 ได้รับเกียรติรับเชิญบรรยายจากกระทรวงมหาดไทย ในการจัดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 ผู้ตรวจราชการ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ

ในหัวข้อ “การปฏิบัติราชการเชิงกลยุทธ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุค Digital Disruption และทิศทางการปฏิบัติราชการในอนาคต” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี