TDGA เปิดอบรม DTP เสริมทักษะดิิจิทัลสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สู่องค์กรต้นแบบ Digital transformation


30 September 2562
882

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP)” ให้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐต้นแบบที่มีความพร้อมสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล ตลอดจนการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเป็นรัฐบาลดิจิทัลซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

โดย TDGA ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร DTP เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ workshop โดยนำ Case การปฏิบัติงานจริงเข้ามาดำเนินการฝึกอบรม พร้อมให้คำแนะนำและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ผ่านทีม Coach ของสถาบัน TDGA ที่จะช่วยให้ Group Project ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำไป Implement ภายในหน่วยงานได้จริง

ทั้งนี้ หลักสูตร DTP มีการฝึกอบรมทั้งหมด 9 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จะเป็นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการปฏิบัติงาน การสร้างความเชื่อมโยง ลดความซ้ำซ้อน และสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ภายในองค์กร ด้วยการนำปัจจัยต่างๆ มาวิคราะห์เพื่อพัฒนาสู่องค์กรต้นแบบ Digital transformation

ป้ายกำกับ : TDGA สพร DGA DTP