DGA โชว์ความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยในงาน 4th Annual Thailand OpenGov Leadership Forum 2022


19 October 2565
289

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรในงาน 4th Annual Thailand OpenGov Leadership Forum 2022 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ JW Marriott Hotel Bangkok มาเล่าให้ฟังถึงเรื่อง ‘Keeping Citizens at the Heart of Digital Transformation: A Vision for the Future and a Forward-thinking Approach’ โดยให้ประชาชนเป็นหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐและการบริการสาธารณะ ปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาธิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชน และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ซึ่งจากการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประเทศไทยมีผลการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (The UN E-Government Survey 2022) และ ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน (e-Participation Index: EPI) อยู่อันดับที่ 18 ดีขึ้นมากถึง 33 อันดับในปี 2565 และเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน และ ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (E-Government Development Index: EGDI) ประเทศไทยคว้าอันดับที่ 55 ของโลก เพิ่มขึ้น 2 อันดับ ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่มีการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับสูงมาก พร้อมก้าวเป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ 

ด้าน ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติร่วมพูดคุยในหัวข้อ Transforming Data into Action at Scale to Boost Organisational Innovation โดยมี Mohit Sagar CEO & Editor-in-Chief OpenGov Asia เป็นผู้ดำเนินรายการ
 
ดร.อาศิส เล่าให้ฟังถึง การใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นช่วยลดอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน และช่วยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป และแบบที่เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานเดิมไปอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ การส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจจะช่วยให้เขาเกิดพลังไอเดียในการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ได้มากขึ้นด้วย สุดท้ายข้อมูลที่ต้องใส่ใจอย่างยิ่งคือ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ใช้บริการซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาบริการให้ตอบโจทย์ได้ตรงใจผู้รับบริการมากขึ้นด้วยเช่นกัน
 

สำหรับวันที่ 20 ต.ค. ร่วมเสวนาในหัวข้อ Reimagining Cloud-powered IT Organisations in the Public Sector เล่าให้ฟังถึง การพลิกโฉมองค์กรด้วยเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกดิจิทัล อ่านเพิ่มเติมได้ที่ opengovasia.com