สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA by DGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (นบส.) รุ่นที่ 82


5 September 2565
110
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA by DGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (นบส.) รุ่นที่ 82 ให้แก่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 82 ท่าน วันที่ 5 กันยายน 2565 ผ่านการอบรมออนไลน์
 
โดยมีนางไอรดา เหลืองวิไล  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รักษาการผู้อำนวยการสถาบัน TDGA เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “ความฉลาดทางดิจิทัล” เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ และ ความเข้าใจภาวะผู้นำ มีแนวคิดในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาบูรณาการแผนและนโยบายของชาติในการบริหารจัดการภาคการเกษตรของประเทศไทยในการรับมือกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก