DGA ร่วมกับ ธ.ก.ส. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านดิจิทัล “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ”


9 September 2565
244

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านดิจิทัล “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ” เพื่อสนับสนุนการจัดฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรมวิชาการให้แก่บุคลากร ธ.ก.ส. บุคลากรทั่วไป รวมถึงเครือข่ายเกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส. ที่สนใจเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาบริการต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน และพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันกับโลกยุคดิจิทัล ผ่านระบบศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านรัฐบาลดิจิทัล (DG Learning Portal) และโครงการฝึกอบรมทักษะดิจิทัล ของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (TDGA) จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมมือ ส่งเสริมและผลักดันในเรื่องดังกล่าว โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ คุณธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมด้วยคุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และคุณณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร