DGA ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ “(ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดชั้นความลับและแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ”


30 August 2565
234
ขอเชิญรับชม งานประชาพิจารณ์ “(ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดชั้นความลับและแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ” จัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ในวันที่ 30 สิงหาคม 65 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาชุดข้อมูล (Dataset) ในการพิจารณาจำแนกและจัดชั้นความลับของข้อมูล (Data Classification) ระบุหมวดหมู่และชั้นความลับของข้อมูล กำหนดการเข้าถึงและใช้งานข้อมูล (Access Control) และกำกับดูแลข้อมูลที่มีคุณค่าขององค์กร อีกทั้งคำนึงถึงด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy) และความปลอดภัย (Security) ของข้อมูล เพื่อให้ใช้งานข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนสามารถแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐโดยไม่ขัดต่อข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่ลิงก์ 📍 https://bit.ly/3PQHCGN
 
และขอเชิญชวน เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง (ร่าง) มาตรฐานให้มีความเหมาะสมกับบริการภาครัฐมากยิ่งขึ้น ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 นี้ที่ลิงก์ 📍 https://bit.ly/3ci065d