DGA ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2565


6 September 2565
97

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2565 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นก้าวเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และเทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น โดย DGA ให้การสนับสนุนระบบบริหารงานเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในชื่อว่า “ระบบท้องถิ่นดิจิทัล”

โดย ดร.สุพจน์ ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของ DGA ให้ฟังว่า DGA พร้อมเป็นหน่วยงานที่จะเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ และส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นมีการพัฒนาการบริหารจัดการและสามารถให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อร่วมเป็นพลังสำคัญในการก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลพร้อมกันทั่วประเทศ

ต่อเนื่องด้วยการบรรยายพิเศษ โดย นายณัฐวัชร์ ในหัวข้อ การนำแพลตฟอร์มของ DGA สู่การบริหารการบริการของ อปท. เพื่อมุ่งสู่ท้องถิ่นดิจิทัล โดยนำแนวทางการพัฒนาระบบการบริการของเทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ มาแนะนำพร้อมยกตัวอย่างหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในพื้นที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสู่การบริการที่มีประสิทธิภาพได้ต่อไป